تدریس فارسی
کلاس ششم-درس فارسی-مبحث تعداد جملات
https://www.aparat.com/v/r6qaX
     
تدریس ریاضی
کلاس ششم-درس ریاضی-مبحث نسبت و تناسب
https://aparat.com/v/kc8Gf

کلاس ششم-درس ریاضی-مبحث تقریب
https://aparat.com/v/SiXxp
     
تدریس علوم
کلاس ششم-تدریس علوم-مبحث درس ازگذشته تا آینده
https://www.aparat.com/v/aDjPz

کلاس ششم-تدریس علوم-مبحث درس سالم بمانیم
https://www.aparat.com/v/aDjPz

کلاس ششم-تدریس علوم-مبحث درس جنگل برای کیست
https://www.aparat.com/v/OciyR
     
آزمون آنلاین

علوم (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین علوم
 
ویژه پایه ششم

     
آزمون آنلاین

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین ریاضی

ویژه پایه ششم

  تدریس مطالعات اجتماعی  

کلاس ششم-درس مطالعات اجتماعی-مبحث همسایگان
https://www.aparat.com/v/9YONE

   
  تدریس هدیه های آسمانی  
   
  کار و فناوری  

کلاس پنجم و ششم-درس فناوری-مبحث word
https://www.aparat.com/v/dKt5o

   
     
آزمون آنلاین

هدیه‌های آسمانی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

مطالعات اجتماعی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

فارسی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

ریاضی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


نقشه سایت