تدریس فارسی
     
تدریس ریاضی
کلاس سوم-درس ریاضی-مبحث صفحه 117 کتاب
https://aparat.com/v/6vyYR

کلاس سوم-درس ریاضی-مبحث صفحه120
https://www.aparat.com/v/ctbGa

کلاس سوم-درس ریاضی-مبحث صفحه121
https://www.aparat.com/v/FHkh5

کلاس سوم-درس ریاضی-مبحث صفحه123
https://www.aparat.com/v/T4UDa

کلاس سوم-درس ریاضی-مبحث صفحه122
https://www.aparat.com/v/xIG1j

کلاس سوم-درس ریاضی-مبحث صفحه 124و125
https://www.aparat.com/v/mwoJ7
     
تدریس علوم
     
آزمون آنلاین

علوم (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین علوم
 
ویژه پایه سوم

     
آزمون آنلاین

ریاضی(جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)

آزمون آنلاین ریاضی 
 
ویژه پایه سوم

  تدریس هدیه های آسمانی  
کلاس  سوم-درس هدیه های آسمانی-مبحث درس 15
https://www.aparat.com/v/Pgq7I
   
  تدریس نقاشی  
کلاس چهارم-درس نقاشی-مبحث هفت سین
https://aparat.com/v/95RF7

نقاشی-مبحث نقاشی با روزنامه دورریختنی
https://www.aparat.com/v/QCIL4
   
     
آزمون آنلاین

هدیه‌های آسمانی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

فارسی (جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

مطالعات اجتماعی(جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


     
آزمون آنلاین

ریاضی(جهت ورود به آزمون روی گزینه «ورود به سامانه» کلیک نمایید.)


نقشه سایت