مدیران
 
مدیر مجتمع :  آقای مسعود سیفی
 
مدیرادبستان دوره اول : خانم پروین دلاوری
معاون آموزشی:خانم بنفشه میرزاوند
معاون اجرایی:خانم مهسا امین جعفری
معاون پرورشی: خانم الهام حبیب زاده
 
مدیر ادبستان دوره دوم: آقای کاظم کاظمی
معاون فناوری و آموزشی: خانم شکوه صفاشاد
معاون پرورشی : آقای حسینی
 
 
 
     
 
 
نقشه سایت